Tirgus izpēte

Tirgus inteliģence (angliski „Market Intelligence”) ir jēdziens, kas sevī ietver regulāru tirgus novērošanu un monitoringu. Tirgus novērošana ir sistemātiska aktuālas informācijas vākšana un analīze par tirgiem, kuros uzņēmums darbojas vai kuros plāno sākt darbību.

Tirgus novērošana nozīmē, ka uzņēmums apkopo un analizē informāciju par atsevišķām nozarēm, tirgiem, klientiem un konkurentiem no vairākiem avotiem, lai veidotu visaptverošu informācijas bāzi, uz kuras pamata var pieņemt stratēģiski svarīgus lēmumus.

Tirgus novērošana ietver tādas metodes kā konkurentu analīze, tehnoloģiskā analīze, tirgus analīze, klientu izzināšana, arī ekonomiskās un politiskās vides analīze. Iemesli, kāpēc uzņēmumi veic tirgus novērošanu, ir šādi:

  • Regulārs tirgus monitorings ir nepieciešams lēmumu pieņemšanas un stratēģiju izstrādes procesā, lai uzņēmums spētu laicīgi reaģēt uz izmaiņām tirgū;
  • Pieredze rāda, ka uzņēmumi, kas sistemātiski seko līdzi izmaiņām tirgū un analizē tā norises, ir konkurētspējīgāki un pieņem uz akurātu un aktuālu informāciju balstītus lēmumus.

Veicot tirgus monitoringu, uzņēmuma galvenā priekšrocība ir konkurētspējas un rentabilitātes paaugstināšana, kā arī:

  • Uzlabota stratēģiskās plānošanas kvalitāte;
  • Samazināts reakcijas laiks uz izmaiņām tirgū;
  • Iespēju un draudu ātra identifikācija;
  • Klientu pašreizējo un nākotnes vajadzību paaugstināta izpratne;
  • Izvairīšanās no pārmērības informācijas apkopošanā.

Tirgus monitoringa laikā tiek pētītas trīs kategorijas:

1. Tirgus novērošana – nozares aspekts / Informācija par nozari kopumā, tirgus lielums un struktūra, tirgus segmentācija, tirgus struktūra pēc konkurentiem, konkurentu profili.

2. Makroekonomiskais – valsts aspekts / „PESTEL” analīze – politiskais, ekonomiskais, sociālais, tehnoloģiskais, apkārtējās vides un juridiskais aspekts katrs atsevišķi, valsts IKP attīstība, investīcijas, imports un eksports;

3. Konkurentu izpēte un uzraudzība / Konkurentu un klientu profilu izstrāde, finansiālais stāvoklis, konkurentu stratēģijas un darba prakse, pirkšanas un apvienošanās darījumi nozarē (Mergers &Acquisition nosacījumi).