Loģistika

Lai pārliecinātos, ka Jūsu produktu ir iespējams bez šķēršļiem importēt izvēlētājā valstī, ir nepieciešams iepazīties ar mērķa valsts importa nosacījumiem un likumdošanu, kā arī ar produktu standartiem. Tāpat ir jāpārbauda licences saņemšanas nepieciešamība. Ja Jūs esat pakalpojumu piegādātājs, tad būtu nepieciešams noskaidrot profesionālo zināšanu akreditācijas nepieciešamību mērķa valstī. Loģistikas plānošana sākas ar transportēšanas veida definēšanu katram produktam. Pastāv četri transportēšanas veidi, un pareizā transporta veida izvēle ir ļoti svarīga, jo Jūsu mērķis ir nogādāt preci pircējam laikā un par pareizu cenu:

 • Autotransports ir ļoti populārs transportēšanas veids. Bieži šis transporta veids ir izdevīgākais variants, kombinējot pieejamu cenu un piegādes ātrumu;
 • Dzelzceļa transports ir cita iespēja, kā var nogādāt preci pie pircēja. Ļoti bieži šādu transporta veidu izmanto, veicot kravas pārvadājumus no jūras ostas vai uz jūras ostu;
 • Aviotransports ir ļoti ātrs un efektīvs transporta veids, bet tā izmaksas ir augstākas nekā citu transportēšanas veidu izmaksas. Šāds transportēšanas veids tiek izvēlēts produktiem ar augstu pievienoto vērtību;
 • Jūras transports ir izdevīgs, ja ir nepieciešams pārvadājums uz citu kontinentu, kā arī uz piejūras valstīm. Jūras transports ir ekonomisks risinājums, pārvadājot lielu kravu, ja piegāde nav steidzama un pircējs ir gatavs gaidīt. Jānorāda, ka starptautiskajā tirdzniecība tieši jūras transports tiek izmantots visbiežāk.

Incoterms

Būtiski ir arī noteikt piegādes nosacījumu izvēli saskaņā ar atbilstošo „Incoterms 2010” definīciju, kas arī ir jānorāda pirkšanas-pārdošanas līgumā. „Incoterms 2010” mērķis ir apkopot starptautiskajā tirdzniecībā visbiežāk lietotos terminus un nodrošināt to konsekventu tulkošanu un interpretēšanu. Tas ir vienots piegādes nosacījumu skaidrojums angļu valodā ar attiecīgu saīsinājumu sarakstu – šie saīsinājumi norādīti tabulā, to skaidrojumi savukārt pieejami interneta resursos, kas norādīti nodaļas beigās.

Tabulā arī redzams, kādas aktivitātes iekļauj katrs „Incoterms 2010” atrunātais piegādes veids. Tie norādīti, sākot ar Ex Works (EXW) piegādi vai cenu, kas nozīmē, ka prece ir saņemama ražotāja noliktavā, beidzot ar Delivery Duty Paid (DDP) piegādi, kas nozīmē, ka prece tiek piegādāta līdz saņēmēja noliktavai un pārdevējs apmaksājis visas piegādes izmaksas un uzņemas pilnu atbildību par visu veidu risku, kas attiecas uz preci piegādes laikā. Tā kā Incoterms periodiski tiek izdarītas izmaiņas, ir ļoti svarīgi pirkšanas-pārdošanas līguma dokumentā izdarīt atsauci uz pareizo „Incoterms” versiju (šobrīd spēkā „Incoterms 2010”). Visus strīdus, kas rodas sakarā ar šo līgumu vai ir ar to saistīti, izšķirs viens vai vairāki šķīrējtiesneši atbilstoši Starptautiskās tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas Reglamentam.

Pārvadātāja izvēle

Nosakot piemērotāko pārvadātāju, ir jāizvērtē šādi faktori:

 • piegādes ātrums;
 • uzticamība (piegāžu laika stabilitāte – t. i., vai visas piegādes tiek veiktas vienlīdz ilgā laikā);
 • cena;
 • papildus iespējas (kombinēšana, uzdevumu maiņa u. c.);
 • nepieciešamā aprīkojuma pieejamība (piemēram, iekraušanai);
 • pakalpojuma pieejamība;
 • reisu biežums;
 • drošības pasākumi;
 • pretenziju izskatīšanas ātrums un kvalitāte;
 • sūtījuma izsekojamības iespējas;
 • palīdzība problēmu risināšanā.

​Jūsu pārvadātājs palīdzēs gan saplānot piegādi, gan sniegs Jums konsultāciju par nepieciešamiem kravas pavaddokumentiem (rēķinu, CMR , kravas pavadzīmēm, izcelsmes sertifikātiem, iepakojuma sastāva sarakstu, analīzēm, apdrošināšanas sertifikātiem, muitas dokumentiem u. c.) Savukārt muitas brokeris palīdzēs atrisināt muitas jautājumus. 

Iepakošana

Cits šķietami viegls jautājums ir preces iepakošana, bet pie tā risināšanas ir jāpieiet visai nopietni un uzmanīgi. Šeit ir jāņem vērā pārvadājamā produkta īpašības, apjoms, kā arī transportēšanas veids. Svarīgi, lai krava tiktu piegādāta pie klienta tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija nosūtīšanas laikā. Ir jāatceras, ka piemērots iepakojums samazinās kravas bojājumu risku. Veicot liela apjoma pārvadājumus, ir izdevīgi racionālāk izvietot preci uz paletes.

Pēc preces veiksmīgas iepakošanas ir jāizlemj par vienotām uzlīmēm un marķējumiem uz kravas, kas ierobežos kravas daļas zaudēšanas risku. Ieteicams izvietot šādu informāciju:

 • saņēmēja nosaukums;
 • piegādes adrese;
 • nosūtītāja nosaukums un adrese;
 • bruto un neto svars;
 • kastu daudzums.

Informācija uz iepakojuma un pavaddokumentos nedrīkst atšķirties. Katrā kastē iepakojumā) ir jābūt iepakotā satura sarakstam (angļu val. – packing list), bet kopējais kravas satura saraksts ir papildus jāpievieno pavaddokumentiem. Lai izvairītos no iespējamiem zaudējumiem, kas saistīti ar kravas bojāšanu transportēšanas laikā, ļoti svarīgi ir veikt kravas apdrošināšanu. Ir jāatceras, ka Jūs pilnībā atbildat par preci līdz brīdim, kad tā ir piegādāta klientam un attiecīgie dokumenti par produkcijas saņemšanu ir parakstīti.

Tiklīdz klients ir parakstījies par preces saņemšanu, viņš ir turpmāk atbildīgs par preci un ir tiesīgs nosūtīt atpakaļ tikai bojātu produkciju vai produkciju, kas neatbilst kvalitātes standartiem.

Atbildību sadalījums

Incoterms 2010 paredz sekojošo atbildību sadalījumu visā loģistikas procesā:

Muitas procedūras

Eksportējot uz trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ir jāmaksā ievedmuita. Personas pienākums ir nomaksāt ievedmuitas nodokli vai izvedmuitas nodokli, ko piemēro atsevišķām precēm saskaņā ar Eiropas Ekonomikas Kopienā (EEK) spēkā esošiem noteikumiem. Muitas procedūras regulē šādi normatīvie akti:

 • Muitas likums;
 • Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi;
 • Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka izpildes kārtību Padomes Regulai Nr. 2913/92.

Saskaņā ar Muitas Kodeksa 11. pantu jebkura persona var pieprasīt muitas iestādēm informāciju par muitas likumu piemērošanu. Iesniedzējam informāciju sniedz bez maksas, izņemot gadījumus, kad muitas iestādēm rodas īpašas izmaksas.