Tirdzniecības finansēšana

Atrisinot aktīvu finansējuma grūtības, ir jādomā par produktu eksporta risku. Priekšapmaksa pilnā apmērā ir vienkāršākais variants, kā atrisināt šāda veida situācijas. Tomēr, pārdodot produkciju pirmo reizi, kad klients vēl nepazīst Jūs un Jūsu produkciju, tikai retos gadījumos klients piekristu uz 100% priekšapmaksu. Kā pasargāt sevi no gadījumiem, kad jauns klients vēlāk izvairās no atlikušas rēķina daļas apmaksas?

Risinājumus var atrast piedāvāto bankas pakalpojumu klāstā, un tie ir:

  • Bankas garantija;
  • Eksporta akreditīvs;
  • Dokumentu inkaso;
  • Faktorings

Bankas garantija ir bankas neatsaucama apņemšanās samaksāt garantijas saņēmējam noteiktu naudas summu gadījumā, ja bankas klients, kurš bankai lūdzis izdot šādu garantiju, nav izpildījis savas saistības pret garantijas saņēmēju. Ar garantijas palīdzību ir iespēja samazināt riskus starptautiskos darījumos. Pircējs garantē izdarīt apmaksu līdz noteiktam datumam (apmaksas garantija). Ja pircējs savas maksājuma saistības neizpilda, maksājumu viņa vietā izdara banka, kas izdevusi garantiju. Par bankas garantijā paredzēto saistību izpildi atbildīgs ir klients. Garantijas saņēmējs vēršas pie bankas ar maksājuma prasību (izmanto garantiju) tikai tad, ja bankas klients, pēc kura lūguma banka izdevusi garantiju, savas saistības nav izpildījis.

Eksporta akreditīvs ir pēc pircēja lūguma dots bankas galvojums samaksāt pārdevējam noteiktu naudas summu, saņemot akreditīva noteikumiem atbilstošus dokumentus, kas pierāda, ka akreditīvā noteiktā prece ir nosūtīta pircējam. Eksporta akreditīvs kā darījuma apmaksas forma samazina ar darījumu saistītos riskus. Ar eksporta akreditīvu ir iespēja samazināt risku starptautiskos darījumos, kad:

  • Darījuma partneriem ir jaunas, nepārbaudītas darījumu attiecības;
  • Pārdevējs nav pārliecināts par pircēja maksātspēju, bet pircējs nav pārliecināts, ka pārdevējs spēj piegādāt preci;
  • Pircēja vai pārdevēja valsts likumdošana paredz akreditīvu kā obligātu apmaksas formu;
  • Līguma objekts ir lieli projekti vai pēc speciāla pasūtījuma izgatavotas preces;
  • Ekonomiskā vai politiskā situācija pircēja vai pārdevēja valstī ir nestabila;
  • Pārdevējs pieprasa akreditīvu 100% priekšapmaksas vietā u. c.

Dokumentu inkaso ir process, kurā pārdevēja banka pārdevēja uzdevumā nosūta eksportēto preču dokumentus pircēja bankai ar lūgumu šos dokumentus uzrādīt pircējam apmaksai un ar norādījumu, kad un ar kādiem noteikumiem šie dokumenti ir atdodami pircējam. Pircējs var saņemt un atmuitot preci, ja viņam ir preces pavaddokumenti (kuģa konosamenta oriģināls, izcelsmes sertifikāts u. c.), bet šos dokumentus pircējs var saņemt no bankas tikai tad, kad ir izdarījis apmaksu („Documents against Payment”) vai ir devis apņemšanos apmaksāt preci noteiktā laikā – akceptējis pārdevēja izrakstītu tratu (pārvedumu vekseli) ar noteiktu apmaksas termiņu („Documents against Acceptance”). Šis pakalpojums veicina importa un eksporta operācijas (preču, pakalpojumu pirkšanu, pārdošanu). Dokumentu inkaso nesniedz tādu pašu drošību kā akreditīvs, taču tas ir lētāks pakalpojums. Pārdevējam dokumentu inkaso dod pārliecību, ka preču dokumenti tiks atdoti pircējam tikai tad, kad par tiem būs samaksāts.

Faktoringa pamatā ir tekošā debitora parāda nodošana faktoringa kompānijai, saņemot tūlītēju rēķinu samaksu 80% apmērā no darījuma summas. Pircējs, kurš var atrasties gan Latvijā, gan ārvalstīs, norēķinās ar faktoringa sabiedrību, kad pienācis samaksas termiņš. Kad pircējs ir norēķinājies, faktoringa sabiedrība pārskaita atlikušos 20% uzņēmumam. Tādējādi Jums ir iespēja ātrāk atgūt savu naudu. Sīkāku informāciju par finanšu risinājumiem, kā arī par šādu pakalpojumu izmaksām Jūs varat iegūt no sava bankas menedžera.

Prezentācija "Risku samazināšana importa un eksporta darījumos"
Anita Kurme, AS "Swedbank" Tirdzniecības finansēšanas operāciju daļas Latvijā vadītāja
Seminārs "Risku pārvaldīšana ārvalstu tirgos", 2014. gada 2. aprīlī