Business Guide Lithuania 2014 (PwC)

PwC ziņojums "Business Guide Lithuania 2014", šeit.