1. decembrī stājas spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.678

Š. g. 1. decembrī stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi".

Galvenās izmaiņas:

  • Izslēgts atbalsts dalībai ar uzņēmējdarbību saistītās individuāli izvēlētās konferencēs un semināros ārvalstīs – atbalsts netiks sniegts ne sniedzot prezentāciju, ne dalībai ar ekspozīcijas laukumu, līdz ar to netiks attiecinātas sekojošas izmaksas (MK noteikumu Nr.678 37.2.punkts) - ar individuāli izvēlētās konferences vai semināra organizatora noteiktās izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā, konferences vai semināra dalībnieka dalības maksa par piedalīšanos konferencē vai seminārā ārvalstī, ja konferences vai semināra dalībnieks sniedz prezentāciju par tā Latvijā ražotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem (ne vairāk kā 1 500 euro vienai konferencei vai semināram), konferences vai semināra stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukuma izmaksas, kā arī ar konferenci vai semināru saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas (komersantam, kooperatīvai sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, individuālam uzņēmumam – ne vairāk kā 15 000 euro vienā konferencē vai seminārā, biedrībai vai nodibinājumam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, pārstāvot nozari kopumā, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā konferencē vai seminārā, ostu pārvaldei, pašvaldībai un plānošanas reģionam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā konferencē vai seminārā katram)
  • atbalsts dalībai starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs tiks sniegts par dalību tādās starptautiskajās izstādēs, kuras ir reģistrētas publiskajās datu bāzēs: www.expodatabase.comwww.auma.de,  www.tradefairdates.com/ vai www.chinaexhibition.com vai arī Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (Enterprise Europe Network) izveidotajā publiskajā datu bāzē: www.een.lv/publikacijas/izstades-latvija-un-arzemes/. Ja izstāde nav reģistrēta nevienā no minētajām datu bāzēm, tad darbība nav attiecināma projekta ietvaros. Atbalsts tiks sniegts arī dalībai modes izstādēs (showroom) ar stenda laukuma nomu, ja šīm izstādēm ir identificējams izstādes rīkotājs, mērķis, programma un norises laiks, kurš nepārsniedz desmit dienas.
  • tiek mainīta atbalsta intensitāte

 

Atbalstāmā darbība Intensitāte
Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana 80%
LIAA organizētie nacionālie stendi 100% - dalības izmaksas
80% - ceļa izdevumi
LIAA organizētās valsts amatpersonu vizītes 80%
Dalība tirdzniecības misijās 60% (ja dalība pirmo reizi, tad 80%)
Dalība starptautiskajās izstādēs 60% (ja dalība pirmo reizi, tad 80%)
LIAA konsultāciju izmaksas (tajā skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju izmaksas) 100%

 

Pasākuma ietvaros netiek sniegts finansējums šādās nozarēs: 
  • tirdzniecības nozarē (NACE 2. red. G sadaļa "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts")
  • finanšu starpniecības nozarē (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības")
  • komercpakalpojumu nozarē (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļa "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings")
  • azartspēļu nozarē (NACE 2. red. R sadaļas "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļa "Azartspēles un derības"
Izmaksas ir atbalstāmas ar 2015. gada 1. septembri par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinoši dokumenti iesniegti:
  • par darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim izmaksu apliecinošos dokumentus jāiesniedz līdz 2016. gada 31. jūlijam
  • par darbībām, kas veiktas  sākot ar 2016. gada 1. maiju, izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja izstāde noslēgusies 2016. gada 15. maijā, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2016. gada 15. augustam)